Zaawansowanie rządowego programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W najbliższych latach w woj. zachodniopomorskim pojawi się dziewięć nowych obwodnic. Obecnie prace budowlane postępują na obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 i Gryfina na DK31. W sierpniu ogłoszono przetarg na realizację obwodnicy Szwecji na DK22. Na przełomie lipca i sierpnia obwodnica Człopy w ciągu DK22 jako ostatnia spośród inwestycji z rządowego Programu 100 obwodnic uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla pozostałych pięciu obwodnic prowadzone są dalsze prace przygotowawcze.

Obwodnica Gryfina w ciągu DK31 
Inwestycja jest realizowana, zgodnie z podpisaną 27 kwietnia 2021 r. umową na zaprojektowanie i budowę, przez konsorcjum, którego liderem jest firma Roverpol. Wartość umowy to 74,8 mln złotych.

Wykonawca opracował projekt budowlany i 28 lutego 2022 złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskał ją 19 sierpnia 2022 roku, co umożliwiło jesienią rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych. Obecnie na całym przebiegu obwodnicy, mierzącej 5,6 km długości, prowadzone są prace budowlane. Trwa budowa obiektów inżynierskich – na obwodnicy powstanie siedem przepustów dla płazów, przejście dla zwierząt średnich, a także dwa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod obwodnicą. Postępują też prace drogowe w zakresie stabilizacji podłoża oraz górnej warstwy nasypu. Następnie będą powstawały warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonawca planuje jeszcze w tym roku rozpocząć roboty bitumiczne. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2024 roku.

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 
14 lipca 2021 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą Budimex. Wartość zawartego kontraktu to 106,6 mln zł.

Decyzja ZRID została uzyskana w listopadzie ubiegłego roku, a w pierwsze roboty na drodze o długości 4,4 km ruszyły w grudniu. Roboty ziemne są już mocno zaawansowane. Jeszcze w tym roku na trasie pojawi się warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa. W ramach inwestycji powstają też cztery obiekty mostowe. Konstrukcja górnego przejścia dla zwierząt jest gotowa, trwają prace przy podporach i przyczółkach dolnego przejścia dla zwierząt i wiaduktu nad linią kolejową. Na wiadukcie przyszłego węzła Szczecinek Południe, który połączy DK20 z S11, są już zamontowane belki. Obecnie w tym miejscu S11 jest zawężona do jednej jezdni, ale w ciągu najbliższych kilku miesięcy powinien zostać przywrócony ruch dwoma jezdniami. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2025 roku.

Obwodnica Szwecji w ciągu DK22 w przetargu
Trasa o długości 4,2 km w grudniu ubiegłego roku uzyskała decyzję środowiskową. Umożliwiło to wykonanie badań podłoża i elementów Koncepcji Programowej. Od 11 sierpnia tego roku trwa przetarg na zaprojektowanie i budowę tej drogi. Wpływają do GDDKiA – Oddział Szczecin pytania od wykonawców – zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu jest już około 150. Otwarcie ofert planowane jest w październiku. Następnie dokonana zostanie analiza złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. W przyszłym roku powinna zostać podpisana umowa na realizację. Zakończenie inwestycji planowane jest wiosną 2028 roku.

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 
Ta inwestycja będzie realizowana w trybie tradycyjnym. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego, a wykonawca pod koniec lipca ubiegłego roku złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. GDDKiA – Oddział Szczecin uzyskała ją pod koniec kwietnia tego roku co umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejęte pod drogę. Nowa trasa o długości 5,58 km od wschodu ominie Kołbaskowo i włączy się w autostradę A6 na nowym węźle Szczecin Zachód, który planowany jest w ramach budowy II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic. Wymaga to wspólnej realizacji tych dwóch zadań przez jednego wykonawcę. Przetarg na jego wyłonienie ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku, co pozwoliłoby oddać trasę do ruchu na koniec 2026 roku. 

Obwodnice Stargardu i Złocieńca na DK20
Dwie obwodnice będą również realizowane na DK20. Powstać ma obwodnica Stargardu, która umożliwi całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego drogami krajowymi. Odetchną również mieszkańcy Złocieńca, w którego centrum skrzyżowania DK20 przylegają do przejazdu kolejowego. Dla obu inwestycji trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowej. Dla obwodnicy Stargardu przetarg na realizację planowany jest pod koniec tego roku, natomiast dla obwodnicy Złocieńca już w przyszłym roku. Zakończenie obu inwestycji przewidziane jest do końca 2028 roku.

Pozostałe trzy obwodnice na DK22
W Programie budowy 100 obwodnic, poza będącą już w przetargu obwodnicą Szwecji, przewidziano budowę jeszcze trzech obwodnic na zachodniopomorskim odcinku DK22. Dla tych zadań trwają prace przygotowawcze.

Dla obwodnic Rusinowa i Wałcza decyzje środowiskowe uzyskano w lipcu 2022 r. Dla tych inwestycji opracowywana jest dalsza dokumentacja, obejmująca elementy Koncepcji programowej. Trwają badania podłoża – wiercenia i sondowania oraz badania geofizyczne. Jeszcze przed końcem tego roku planowane jest ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę tych dwóch obwodnic. Realizacja inwestycji mogłaby zakończyć się w 2028 roku.

Najmniej zaawansowane są prace przygotowawcze dla obwodnicy Człopy. Dla tej inwestycji na przełomie lipca i sierpnia tego roku uzyskano decyzję środowiskową. W przyszłym roku, po zakończeniu kolejnego etapu prac przygotowawczych – badań podłoża i elementów Koncepcji Programowej – planowany jest przetarg na realizację. Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec 2029 roku.

źródło i zdjęcie: GDDKiA – Oddział Szczecin