Piotr Tomczak: Podczas deszczu nawalnego w stargardzkiej kanalizacji mieszają się ścieki bytowe i deszczówka

W Stargardzie funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, gdzie wszystkie rodzaje ścieków na terenie objętym zasięgiem systemu są odprowadzane do tych samych kanałów, którymi potem trafiają do oczyszczalni. 

Kanalizacja ta pracuje pełnymi przekrojami tylko w okresie intensywnego deszczu, zaś w okresach bezdeszczowych, w których kanały przeprowadzają tylko ścieki gospodarcze i przemysłowe, napełnienia kanałów są częściowe, a przekroje nie wykorzystane. 

Takie rozwiązanie powoduje również, że oczyszczalnia jest obciążona nie tylko przez ścieki bytowo-gospodarcze, ale również i część ścieków deszczowych. 

W mieście funkcjonuje głównie sieć kanalizacji ogólnospławnej wybudowanej przed rokiem 1990 w której ścieki i wody opadowe odprowadzane są wspólnymi kanałami. 

W przypadku tak intensywnych opadów, do kanalizacji ogólnospławnej trafia coraz większa ilość wody opadowej, która w połączeniu ze ściekami bytowymi i przemysłowymi tworzy mieszaninę tzw. ścieków komunalnych, które po pewnym rozcieńczeniu trafiają przelewami burzowymi do rzeki Iny. 

Przez wspomniane przelewy burzowe spływają do odbiornika ścieki o pewnym rozcieńczeniu oraz zanieczyszczenia spłukane z powierzchni terenu. 

Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie skutków zalewania piwnic, budynków oraz ulic w mieście. Dodatkowo zbyt niski stan rzeki Iny który z roku na rok jest coraz niższy, bardzo wysoka temperatura powietrza oraz bezwietrzne dni powodują zmniejszenie ilości tlenu co dodatkowo jest przyczyną śniętych ryb. ich kontroli. Miasto natomiast realizuje budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenach Parków Przemysłowych jak i przy modernizowanych ulicach w mieście.

Posłuchaj Rozmowy Dnia: