Nowe podejście do profilaktyki uzależnień

Eksperci są zgodni – potrzebne są zmiany i skuteczniejsze wprowadzanie programów rekomendowanych. W piątek w Szczecinie odbyła się ważna konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień. Przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnicy ds. uzależnień rozmawiali o współczesnych trendach, dostępnej pomocy i wspomnianych programach rekomendowanych. Część spotkania  została poświęcona zmianom ustawowym, które obligują JST m.in. do przyjęcia jednego wspólnego programu dla działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

Jest to pierwsze, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, spotkanie organizowane na taką skalę przez Urząd Marszałkowski w tym obszarze. Do Szczecina przyjechali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

 

Zazwyczaj różnego rodzaju strategie opierają się głównie na wzmocnieniu infrastruktury, potencjału gospodarczego itd. To jest wszystko bardzo istotne, ja tego nie deprecjonuję. W naszej strategii rozwoju województwa priorytetem jest człowiek, chcemy działać dla człowieka i z człowiekiem. Nasz cel pierwszy to „Otwarta społeczność”. To też oznacza pomocną dłoń wyciągniętą do potrzebujących  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Ludzie borykają się z wieloma problemami, ale też nie powinniśmy zapominać o najmłodszych mieszkańcach regionu. Chcemy wysłuchać także  państwa uwag. – mówi  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz

 

Część konferencyjna rozpoczęła się od prezentacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2026. Głos w tej części zabrały prof. US dr hab. Urszula Kozłowska oraz dr Karolina Izdebska z Instytutu Socjologii US. 

Opracowanie nowego programu wymusiła decyzja ustawodawcy, który wygasił dotychczasowe wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazując na połączenie w jeden dokumentów dwóch dotychczasowych – programu przeciwdziałania uzależnieniom oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Program powstał przy współpracy ekspertek i ekspertów, praktyków. Przy jego tworzeniu spotkały się różne środowiska. Głos miały także organizacje pozarządowe czy przedstawiciel Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest narzędziem, który kierunkuje i daje podstawy, by podejmować szereg kolejnych działań. To także odpowiedź na obecną sytuację i zmieniającą się rzeczywistość, w tym pojawiające się obszary ryzykownych zachowań, uzależnień behawioralnych – wyjaśnia  p.o. dyrektorki Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Pieczyńska.

 

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z dochodów uzyskiwanych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego