Dotacje Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa blisko 28 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Przebudową objęte zostaną m.in. drogi w gminach Stara Dąbrowa, Lipiany i Dolice.
Kwota przewidziana na dotacje w 2023 rok to ponad 18 mln zł. Lista obejmuje 18 projektów z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania ponad 18 mln zł oraz 1 projekt inwestycyjny – zakup sprzętu informatycznego wartości 6 tys. zł dla powiatu stargardzkiego.
W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują blisko 28 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Modernizację przejdzie wiele krytycznych dla lokalnej społeczności fragmentów sieci komunikacyjnej. Większość planowanych inwestycji drogowych nie tylko ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.
Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.
Pierwszą umowę w tym roku na takie zadanie podpisał z wicemarszałkiem województwa Olgierdem Kustoszem, 26 maja br., starosta myśliborski Andrzej Potyra. Finansowe wsparcie pozwoli na przebudowę ponad kilometrowego fragmentu drogi nr 2142Z na odcinku Kaleńsko do granicy powiatu. Dzięki inwestycji m.in. powstanie jezdnia o szerokości 5,5 m oraz zjazdy. Wykonane zostaną także pobocza. Dofinansowanie z budżetu województwa na ten cel to ponad 1,1 mln zł, a cała inwestycja ma wynieść ponad 2,9 mln zł.