31 cudzoziemców pracowało nielegalnie w jednej ze świnoujskich firm budowlanych

Zatrudnienie 181 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu, którzy zakończyli kontrolę w jednej z miejscowych firm branży budowlanej. Obcokrajowcy kierowani byli do prac na terenie całego kraju.

W trakcie kontroli strażnicy graniczni ustalili, że pracodawca dopuścił się nielegalnego powierzenia pracy 31 cudzoziemcom, którzy bezprawnie ją wykonywali. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. O nielegalności świadczył brak wymaganych zezwoleń na pracę oraz wykonywanie jej na innych warunkach niż były określone w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Ponadto funkcjonariusze stwierdzili, że firma nie dopełniła obowiązku powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez łącznie 139 cudzoziemców. Pracodawca, jak stwierdzili kontrolerzy, wobec 12 obcokrajowców podał nieprawidłowe informacje do tego urzędu.

Pracodawca zapoznał się z protokołem z kontroli i nie wniósł do niego uwag. Wkrótce Straż Graniczna wniesie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu wniosek o jego ukaranie. Wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie pracowali, wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.