Szczecin. Prace drogowe w rejonie szczecińskiego portu są na ostatniej prostej.

Na nowym rondzie w rejonie ulic Hryniewieckiego i Logistycznej prowadzone są prace bitumiczne. Finał inwestycji jest już coraz bliżej.
Prace drogowe w rejonie szczecińskiego portu są na ostatniej prostej, zaawansowanie robót bliskie jest 90%. To ostatnia z realizowanych inwestycji związanych z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu i można powiedzieć, że to jedna z ważniejszych, ponieważ pracami objęty jest układ drogowy znajdujący się praktycznie w centrum infrastruktury portowej.

Prace skupiają się aktualnie na robotach teletechnicznych i na wykonywaniu konstrukcji jezdni z mas bitumicznych. Na jezdni układana jest już warstwa ścieralna. Prace bitumiczne będą realizowane przez klika najbliższych dni. Po nich przyjdzie czas na roboty wykończeniowe, w tym wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

O inwestycji
Zadanie obejmuje przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt prac to ponad 44 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Tekst i Foto: UM Szczecin