Skontrolowali legalność pracy prawie 900 obcokrajowców

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w jednej z firm w powiecie koszalińskim zweryfikowali zatrudnienie 916 cudzoziemców. Stwierdzili u 162 osób nielegalne powierzenie oraz wykonywanie pracy. 

Nielegalność powodował brak wymaganych zezwoleń oraz zatrudnienie na innych warunkach niż te, które zostały określone we wpisanych do ewidencji oświadczeniach.
Cudzoziemcy pracowali w sektorze przetwórstwa ryb, warzyw i owoców. Ponadto102 obcokrajowców posiadało oświadczenia o powierzeniu pracy wpisane do ewidencji oświadczeń, ale przedsiębiorca nie dochował obowiązku zawarcia z tymi osobami pisemnych umów. W przypadku 870 cudzoziemców pracodawca nie poinformował urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu przez nich pracy, a taki miał ustawowy obowiązek. Zostanie skierowany wobec niego do sądu wniosek o ukaranie.

Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania administracyjne o zobowiązaniu do powrotu.