Cysterna z niesprawnymi hamulcami

 Zachodniopomorska ITD prowadziła rutynowe kontrole w rejon wyjazdu z portu oraz terminala paliwowego na ul. Hryniewieckiego w Szczecinie. W trakcie jednej z nich stwierdzili zatrważający stan techniczny cysterny do przewozu paliw.
Cysterna posiadała niesprawny pneumatyczny układ hamulcowy, z którego uciekało powietrze. Ponadto kontrola regulacji związanych z przewozem towarów niebezpiecznych wykazała, że w pojeździe brak jest prawidłowego dokumentu przewozowego oraz instrukcji pisemnych dla kierowcy wymaganych do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Cysterna była niewłaściwie oznakowana wymaganymi nalepkami, a te które były na pojeździe, nadszarpnięte zębem czasu, nadawały się jedynie do wymiany.
Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem przepisów umowy ADR, zakazano dalszego wykonywania przewozu do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości, zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy, a kierujący pojazdem ukarany został karą grzywny za kierowanie pojazdem w niewłaściwym stanie technicznym.
Foto: ITD Szczecin