Odszkodowanie – Co warto wiedzieć na ten temat?

W najprostszym ujęciu odszkodowanie wypłacane jest osobie, która doznała szkody na skutek zaniechania albo złamania prawa przez drugiego człowieka. Co jednak należy zrobić, by uzyskać świadczenie w wysokości adekwatnej do poniesionych strat? Kto ponosi odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania?

Odszkodowanie – co to jest, komu przysługuje?

Odszkodowanie to świadczenie, z którego ma prawo skorzystać osoba w celu naprawienia szkody powstałej na skutek zaniechania bądź naruszenia obowiązujących przepisów przez człowieka lub podmiot publiczny, np. w przypadku postępowania urzędników państwowych, działających wbrew prawu.

Najczęstszą kompensacją szkody stanowi wypłata pieniędzy w wysokości, odpowiadającej poniesionym stratom. Przy wycenie należnego odszkodowania uwzględnia się doraźną krzywdę oraz ewentualne korzyści, z których mógłby skorzystać poszkodowany w przypadku niewystąpienia szkody danej jednostki. By uzyskać świadczenie, należy skierować do towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiednie pismo i załączyć dokumenty, potwierdzające wysokość poniesionych strat finansowych niezbędnych do usunięcia uszczerbku i przywrócenia poprzedniego stanu, tj. przed zaistniałym zdarzeniem.

Należy jednak zaznaczyć, że istnieje duże ryzyko, iż nastąpi zmniejszenie świadczeń odszkodowawczych, gdyż każda firma stosuje własny system wyliczeń. Zaleca się zatem skorzystanie z usług profesjonalnych doradców, by towarzystwo ubezpieczeniowe dokonało zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej względem okoliczności zdarzenia i stopnia winy drugiej osoby.

Szczególnym rodzajem rekompensaty wyrządzonej szkody jest renta. Przysługuje ona osobie, która w wyniku zajścia straciła możliwość pracy (z tytułu uszkodzenia ciała) lub też jedynego żywiciela rodziny (z tytułu śmierci osoby bliskiej). Warto też zaznaczyć, że wiele osób mylnie definiuje odszkodowanie jako zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie przysługuje bowiem w przypadku szkody niemajątkowej (np. z tytułu uszkodzenia ciała).

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Przykładem odszkodowania jest świadczenie OC sprawcy wypadku. Stanowi ono finansowe zabezpieczenie właściciela polisy, który w wyniku wypadku komunikacyjnego (lub innego zajścia) wyrządził szkody osobom trzecim i został zobowiązany do pokrycia kosztów za naprawienie szkody. Warto jednak dodać, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za rekompensatę szkody, jeśli nie ma dowodów jednoznacznie wskazujących na winę posiadacza OC. Taka sytucja następuje też, gdy nie można określić stopnia winy obu stron bądź gdy jest on na tym samym poziomie. Odszkodowanie powypadkowe można uzyskąc w ciągu kilku tygodni. Normalne następstwa działania po powstałej szkodzie obejmują złożenie w towarzystwie ubezpieczeniowym wniosku o likwidację strat oraz kontakt z rzeczoznawcą.

Odpowiedzialność odszkodowawcza – Komu przysługuje?

Odpowiedzialność odszkodowawcza stanowi odpowiedzialność cywilną, wynikającą z powstania szkody z tytułu czynów niedozwolonych lub zignorowania przepisów.  Może to być np. odpowiedzialność kontraktowa. Jakie są jej zasady? Odpowiedzialność kontraktowa opiera się na umowie zawartej między dwiema stronami, a kiedy jedna z nich złamie warunki porozumienia, wówczas musi ona naprawić szkody wyrządzone z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Istnieją trzy przesłanki, potwierdzające odpowiedzialność odszkodowawczą: wina, naruszenie praw, związek między zaistniałym zdarzeniem a uszczerbkiem.  Ustalana jest na podstawie zasady winy, ryzyka lub słuszności.

O uzyskanie odszkodowania może ubiegać się każda osoba, która doznała krzywdy na skutek bezprawnego działania drugiego człowieka albo publicznego podmiotu. Chcąc uzyskać świadczenie w wysokości odpowiadającej poniesionym stratom, warto zdecydować się na profesjonalne wsparcie.

Odszkodowanie – co to jest, komu przysługuje? wiecej na ten temat znajdziesz tutaj: www.kompensja.pl/odszkodowania/

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja

Adres firmy:
Kartuska 246, 80-122 Gdańsk

NIP: 5833461880, REGON: 523441831

Telefony:
+48 58 500 80 89, +48 797 670 906

(czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-18:00)

Strona internetowa:
https://www.kompensja.pl/