Stargard odbierze odpady od przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2021 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (GSGOK) objęci zostaną PRZEDSIĘBIORCY, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w zabudowie wielorodzinnej mieszanej.

Objęcie gminnym systemem nieruchomości mieszanych pozwoli w szczególności na:

  • rozwiązanie problemów lokalizacyjnych zgłaszanych przez zarządców nieruchomości, związanych z brakiem możliwości wyodrębnienia osobnych miejsc na pojemniki dla przedsiębiorców;
  • umożliwienie przedsiębiorcom segregacji odpadów i ich odbiór bezpośrednio z nieruchomości;

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od przedsiębiorców będą odebrane:

– odpady zmieszane oraz odpady kuchenne (za wyjątkiem odpadów gastronomicznych)

– odpady opakowaniowe w postaci: papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i opakowania szklane.

System nie obejmie odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności

 

PRZEDSIĘBIORCO, JEŻELI PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ W LOKALU ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ MIESZANEJ, NAJPEWNIEJ ZOSTANIESZ OBJĘTY GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

  1. Przeanalizuj dotychczas zawartą umowę na odbiór odpadów;
  2. Podejmij działania mające na celu rozwiązanie umowy w zakresie dotyczącym odbioru odpadów komunalnych, które będą odbierane w ramach systemu od przedsiębiorców (za wyjątkiem odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności);
  3. Zgłoś Wspólnocie Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej dane niezbędne do naliczenia właściwej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Szczegóły: KLIKNIJ

https://zuk-stargard.pl/odpady-komunalne/odpady-z-nieruchomosci-niezamieszkalych/nieruchomosci-niezamieszkale-objete-gminnym-systemem/